Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy - rok 2024

Uchwały XCVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 11 stycznia 2024 r.

PDFUchwała nr XCVIII/566/2024 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi w Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Chechle o strukturze klas I – III wraz z oddziałami przedszkolnymi (167,27KB)

PDFUchwała nr XCVIII/567/2024 w sprawie zamiaru przekształcenia oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Poniszowicach w oddział Przedszkola Publicznego w Poniszowicach (163,42KB)  PDFRozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego (115,49KB)

PDFUchwała nr XCVIII/568/2024 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (172,74KB)  PDFRozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego (125,43KB)

PDFUchwała nr XCVIII/569/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego (161,01KB)

PDFUchwała nr XCVIII/570/2024 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (266,55KB)

PDFUchwała nr XCVIII/571/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec (161,22KB)

PDFUchwała nr XCVIII/572/2024 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2027 (11,67MB)

PDFUchwała nr XCVIII/573/2024 w sprawie dopłaty do Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach (171,94KB)

PDFUchwała nr XCVIII/574/2024 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową (228,02KB)

PDFUchwała nr XCVIII/575/2024 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (185,78KB)

PDFUchwała nr XCVIII/576/2024 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (175,85KB)

PDFUchwała nr XCVIII/577/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/551/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok (822,10KB)

PDFUchwała nr XCVIII/578/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/552/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne (303,49KB)

Uchwały XCIX Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 30 stycznia 2024 r.

PDFUchwała nr XCIX/579/2024 w sprawie zmiany uchwały nr XCVIII/575/2024 Rady Gminy Rudziniec z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (165,20KB)

PDFUchwała nr XCIX/580/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/551/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok (320,44KB)

PDFUchwała nr XCIX/581/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/552/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne (287,22KB)

Uchwały C Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 22 lutego 2024 r.

PDFUchwała nr C/582/2024 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dofinansowaniem z budżetu Gminy Rudziniec w roku 2024 (173,73KB)

PDFUchwała nr C/583/2024 w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu (164,15KB)

PDFUchwała nr C/584/2024 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rudziniec” (168,23KB)

PDFUchwała nr C/585/2024 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (172,31KB)

PDFUchwała nr C/586/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (166,76KB)

PDFUchwała nr C/587/2024 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudziniec (438,91KB)

PDFUchwała nr C/588/2024 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji (1,73MB)

PDFUchwała nr C/589/2024 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudziniec z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis (418,28KB)

PDFUchwała nr C/590/2024 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (409,13KB)

PDFUchwała nr C/591/2024 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (439,63KB)

PDFUchwała nr C/592/2024 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym (380,44KB)

PDFUchwała nr C/593/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (164,27KB)

PDFUchwała nr C/594/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/551/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok (1,42MB)