Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XCVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 7 grudnia 2023 r., godz. 16.00 odbędzie się XCVII Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XCVII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2024 - 2026".
 6. Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 wody.
 7. Uchwała w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Rudziniec do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 8. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 9. Uchwała w sprawie nadania  imienia  Szkole  Podstawowej  w  Rudnie.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2024.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/571/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XLVII/604/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudziniec z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia  15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia  15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.
 16. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 17. Zamknięcie posiedzenia.