Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XCII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 28 września 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 28 września 2023 r., godz. 16.00 odbędzie się XCII Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XCII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rudziniec do spółki pod nazwą "Przyjazna Energia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rudziniec.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.
 11. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 12. Zamknięcie posiedzenia.