Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy - rok 2022

Uchwały LXI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 30 grudnia 2021 r.
 
 
 
 
 
Uchwały LXII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 20 stycznia 2022 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwały LXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 10 lutego 2022 r.
 

PDFUchwała nr LXIII/381/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (425,14KB)

PDFUchwała nr LXIII/382/2022 w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (292,17KB)

PDFUchwała nr LXIII/383/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec (113,85KB)

PDFUchwała nr LXIII/384/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec (113,77KB)

PDFUchwała nr LXIII/385/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego (113,56KB)

PDFUchwała nr LXIII/386/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach (115,13KB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (139,57KB)

PDFApel w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach 542/2, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 przy alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Gliwicach, obręb Kozłówka” oraz poparcia sprzeciwu wyrażonego przez Mieszkańców Gminy Rudziniec (121,73KB)

 

Uchwały LXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 10 marca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXIV/387/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec (123,13KB)

PDFUchwała nr LXIV/388/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (118,53KB)

PDFUchwała nr LXIV/389/2022 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2022 roku" (190,94KB)

PDFUchwała nr LXIV/390/2022 w sprawie protestu przeciwko obniżeniu ilości godzin nauczania języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego (301,21KB)

PDFUchwała nr LXIV/391/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (596,03KB)

 

Uchwały LXV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 29 marca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXV/392/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (453,76KB)

PDFUchwała nr LXV/393/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (282,77KB)

PDFUchwała nr LXV/394/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (112,21KB)

PDFUchwała nr LXV/395/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (118,80KB)

PDFUchwała nr LXV/396/2022 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022 (707,77KB)

 

Uchwały LXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 7 kwietnia 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXVI/397/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (593,85KB)

PDFUchwała nr LXVI/398/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (301,31KB)

PDFUchwała nr LXVI/399/2022 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rudziniec na lata 2022-2025” (547,52KB)

 

Uchwały LXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 19 maja 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXVII/400/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum zaufania (108,42KB)

PDFUchwała nr LXVII/401/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok (109,68KB)

PDFUchwała nr LXVII/402/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (111,71KB)

PDFUchwała nr LXVII/403/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (694,01KB)

 

Uchwały LXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 2 czerwca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXVIII/404/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (336,58KB)

PDFUchwała nr LXVIII/405/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (287,16KB)

PDFUchwała nr LXVIII/406/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIII/453/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie regulaminu korzystania z plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rudziniec (117,73KB)

PDFUchwała nr LXVIII/407/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIV/289/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice (1,40MB)

PDFUchwała nr LXVIII/408/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec, za udział w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (116,86KB)

PDFUchwała nr LXVIII/409/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (409,73KB)

PDFUchwała nr LXVIII/410/2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pławniowice (2,01MB)

PDFUchwała nr LXVIII/411/2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno (1,88MB)

PDFUchwała nr LXVIII/412/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec (117,34KB)

PDFUchwała nr LXVIII/413/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/320/2021 Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2021/2022 (114,71KB)

 

Uchwały LXIX Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 23 czerwca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXIX/414/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (621,49KB)

PDFUchwała nr LXIX/415/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (643,13KB)

PDFUchwała nr LXIX/416/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony (213,86KB)

PDFUchwała nr LXIX/417/2022 w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (309,10KB)

 

Uchwały LXX Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 28 czerwca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXX/418/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (500,37KB)

 

Uchwały LXXI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 14 lipca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXXI/419/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (626,35KB)

PDFUchwała nr LXXI/420/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (289,37KB)

PDFUchwała nr LXXI/421/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (114,08KB)

 

Uchwały LXXII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 28 lipca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXXII/422/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (701,19KB)

PDFUchwała nr LXXII/423/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (301,33KB)

PDFUchwała nr LXXII/424/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2022/2023 (110,73KB)

PDFUchwała nr LXXII/425/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/273/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (118,75KB)

 

Uchwały LXXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 23 sierpnia 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXXIII/426/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (714,25KB)

PDFUchwała nr LXXIII/427/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (286,98KB)

 

Uchwały LXXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 20 września 2022 r.

PDFUchwała nr LXXIV/428/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (280,19KB)

 

Uchwały LXXV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 29 września 2022 r.

PDFUchwała nr LXXV/429/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym (116,49KB)

PDFUchwała nr LXXV/430/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bycinie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Bycinie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym (118,20KB)

PDFUchwała nr LXXV/431/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pławniowicach o strukturze klas I-VIII w Szkołę Podstawową w Pławniowicach o strukturze klas I – III (116,96KB)

PDFUchwała nr LXXV/432/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby (113,18KB)

PDFUchwała nr LXXV/433/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy (176,07KB)

PDFUchwała nr LXXV/434/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony (189,13KB)

PDFUchwała nr LXXV/435/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (654,85KB)

 

Uchwały LXXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 13 października 2022 r.

PDFUchwała nr LXXVI/436/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (722,72KB)

 

Uchwały LXXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 27 października 2022 r.

PDFUchwała nr LXXVII/437/2022 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (168,74KB)

PDFUchwała nr LXXVII/438/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (155,06KB)

PDFUchwała nr LXXVII/439/2022 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (151,55KB)

PDFUchwała nr LXXVII/440/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok (166,74KB)

PDFUchwała nr LXXVII/441/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (162,80KB)

PDFUchwała nr LXXVII/442/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, dla których Gmina Rudziniec będzie ubiegała się o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (164,45KB)

PDFUchwała nr LXXVII/443/2022 w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec (167,67KB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (114,40KB)

PDFUchwała nr LXXVII/444/2022 w sprawie zmiany uchwały nr LXXV/432/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby (163,39KB)

PDFUchwała nr LXXVII/445/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (905,21KB)

PDFUchwała nr LXXVII/446/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (316,27KB)

 

Uchwały LXXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 22 listopada 2022 r.

PDFUchwała nr LXXVIII/447/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec (275,07KB)

PDFUchwała nr LXXVIII/448/2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (174,95KB)

PDFUchwała nr LXXVIII/449/2022 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023” (374,44KB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (130,15KB)

PDFUchwała nr LXXVIII/450/2022 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (156,87KB)

PDFUchwała nr LXXVIII/451/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony (1,44MB)

PDFUchwała nr LXXVIII/452/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (318,08KB)

 

Uchwały LXXIX Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 15 grudnia 2022 r.

PDFUchwała nr LXXIX/453/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (258,58KB)

PDFUchwała nr LXXIX/454/2022 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (157,69KB)

PDFUchwała nr LXXIX/455/2022 w sprawie dopłaty do Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 wody (161,08KB)

PDFUchwała nr LXXIX/456/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (155,51KB)

PDFUchwała nr LXXIX/457/2022 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2023 (469,33KB)

PDFUchwała nr LXXIX/458/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (717,71KB)

PDFUchwała nr LXXIX/459/2022 w sprawie uchylenia uchwały nr LXV/394/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (159,16KB)

PDFUchwała nr LXXIX/460/2022 w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,62MB)

PDFUchwała nr LXXIX/461/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,37MB)

PDFUchwała nr LXXIX/462/2022 w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Rudziniec (157,16KB)

 

Uchwały LXXX Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 28 grudnia 2022 r.

PDFUchwała nr LXXX/463/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r. (360,31KB)

PDFLXXX/464/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok (488,59KB)

PDFUchwała nr LXXX/465/2022 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023” (376,44KB)

PDFUchwała nt LXXX/466/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudziniec (629,06KB)