Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXXXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 15 czerwca 2023 r., godz. 16.00 odbędzie się LXXXVIII Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie LXXXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rudziniec za 2022 rok:

- przedstawienie przez Wójta Gminy Rudziniec raportu o stanie Gminy za 2022 rok,

- debata nad raportem o stanie Gminy za 2022 rok,

- zakończenie debaty.

 1. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum zaufania.
 2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2022 rok.
 3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2022 rok.
 4. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudziniec za 2022 rok.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudziniec.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/422/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudziniec za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Rudziniec jest organem założycielskim, za I półrocze.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach.
 12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 13. Zamknięcie posiedzenia.