Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 13 czerwca 2023 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, w  sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Omówienie doświadczeń związanych z prowadzeniem całodobowych i dziennych domów pobytu dla osób starszych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2022 rok, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2022 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/422/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudziniec za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Rudziniec jest organem założycielskim, za I półrocze.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie posiedzenia.