Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy - rok 2023

 
Uchwały LXXXI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 12 stycznia 2023 r.
 
 
 
 
 
 
 
Uchwały LXXXII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 31 stycznia 2023 r.
 
 
Uchwały LXXXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 9 lutego 2023 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwały LXXXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 7 marca 2023 r.
 
 
 
 
 
 
Uchwały LXXXV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 28 marca 2023 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwały LXXXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 27 kwietnia 2023 r.
 
 
 
 
 
 
 
Uchwały LXXXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 18 maja 2023 r.
 

PDFUchwała nr LXXXVII/499/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 maja 2023 roku (224,56KB)

PDFUchwała nr LXXXVII/500/2023 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2023 (872,79KB)

PDFUchwała nr LXXXVII/501/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,04MB)

PDFUchwała nr LXXXVII/502/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (293,25KB)

PDFUchwała nr LXXXVII/503/2023 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową (222,72KB)

 

Uchwały LXXXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 15 czerwca 2023 r.

 

PDFUchwała nr LXXXVIII/504/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum zaufania (154,93KB)

PDFUchwała nr LXXXVIII/505/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2022 rok (155,81KB)

PDFUchwała nr LXXXVIII/506/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok (157,04KB)

PDFUchwała nr LXXXVIII/507/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (163,38KB)

PDFUchwała nr LXXXVIII/508/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,59MB)

PDFUchwała nr LXXXVIII/509/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (302,56KB)

PDFUchwała nr LXXXVIII/510/2023 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/422/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudziniec za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Rudziniec jest organem założycielskim, za I półrocze (158,09KB)

PDFUchwała nr LXXXVIII/511/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach (422,56KB)

 

Uchwały LXXXIX Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 20 czerwca 2023 r.

 

PDFUchwała nr LXXXIX/512/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rudziniec (1,02MB)

PDFUchwała nr LXXXIX/513/2023 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle” (770,59KB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (599,33KB)

PDFUchwała nr LXXXIX/514/2023 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudziniec do 2030 roku (500,75KB)

 

Uchwały XC Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 13 lipca 2023 r.

PDFUchwała nr XC/515/2023 w sprawie przystąpienia do współdziałania z innymi gminami poprzez zawarcie przez Gminę Rudziniec porozumienia międzygminnego na realizację zadania pn. „Zielone Gminy – energia z OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś,” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (165,94KB)

PDFUchwała nr XC/516/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (161,58KB)

PDFUchwała nr XC/517/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,19MB)

PDFUchwała nr XC/518/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (292,68KB)

Uchwały XCI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 24 sierpnia 2023 r.

PDFUchwała nr XCI/519/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (166,66KB)

PDFUchwała nr XCI/520/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,44MB)

PDFUchwała XCI/521/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (305,22KB)

PDFUchwała nr XCI/522/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudziniec (293,39KB)

PDFUchwała nr XCI/523/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/358/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Rudziniec (164,61KB)

PDFUchwała nr XCI/524/2023 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku (234,73KB)

PDFUchwała nr XCI/525/2023 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec (230,69KB)

PDFUchwałą nr XCI/526/2023 w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec (173,51KB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (132,62KB)

PDFUchwała nr XCI/527/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu oraz zakresu powierzonych zadań w ramach wspólnej obsługi (169,87KB)

PDFUchwała nr XCI/528/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony (199,18KB)

PDFUchwała nr XCI/529/2023 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Niekarmia (307,18KB)

PDFUchwała nr XCI/530/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2023 (161,31KB)

Uchwały XCII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 28 września 2023 r.

PDFUchwała nr XCII/531/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rudziniec do spółki pod nazwą "Przyjazna Energia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (159,34KB)

PDFUchwała nr XCII/532/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rudziniec (158,96KB)

PDFUchwała nr XCII/533/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony (196,54KB)

PDFUchwała nr XCII/534/2023 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (168,48KB)

PDFUchwała nr XCII/535/2023 w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec (173,05KB)

PDFUchwała nr XCII/536/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,19MB)

Uchwały XCIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 26 października 2023 r.

PDFUchwała nr XCIII/537/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (164,35KB)

PDFUchwała nr XCIII/538/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,22MB)

PDFUchwała nr XCIII/539/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (299,68KB)

Uchwały XCIV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 30 października 2023 r.

PDFUchwała nr XCIV/540/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (163,98KB)

PDFUchwała nr XCIV/541/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,17MB)

PDFUchwałą nr XCIV/542/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (303,87KB)

PDFUchwała nr XCIV/543/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (166,08KB)

PDFUchwała nr XCIV/544/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok (178,87KB)

PDFUchwała nr XCIV/545/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (158,21KB)

Uchwały XCV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 23 listopada 2023 r.

Uchwała nr XCV/546/2023 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec

PDFUchwała nr XCV/547/2023 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” (404,24KB)

PDFUchwała nr XCV/548/2023 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok (160,29KB)

PDFUchwała nr XCV/549/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (164,68KB)

PDFUchwała nr XCV/550/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,12MB)

Uchwały XCVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 5 grudnia 2023 r.

PDFUchwała nr XCVI/551/2023 w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok (1,95MB)

PDFUchwała nr XCVI/552/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne (3,32MB)

Uchwały XCVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 7 grudnia 2023 r.

PDFUchwała nr XCVII/553/2023 w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2024-2026” (1 004,83KB)

PDFUchwała nr XCVII/554/2023 w sprawie dopłaty do Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 wody (163,83KB)

PDFUchwała nr XCVII/555/2023 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Rudziniec do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (157,80KB)

PDFUchwała nr XCVII/556/2023 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rudnie (161,20KB)

PDFUchwała nr XCVII/557/2023 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2024 (479,77KB)

PDFUchwała nr XCVII/558/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/571/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (168,38KB)

PDFUchwała nr XCVII/559/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XLVII/604/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudziniec z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis (166,79KB)

PDFUchwała nr XCVII/560/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (169,92KB)

PDFUchwała nr XCVII/561/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,31MB)

PDFUchwała nr XCVII/562/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (296,85KB)

PDFUchwała nr XCVII/563/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (165,82KB)

PDFUchwała nr XCVII/564/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (359,90KB)

PDFUchwała nr XCVII/565/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (165,97KB)