Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 22 listopada 2022 r., godz. 15.30 odbędzie się LXXVIII Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec.
 6. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023”.
 8. Uchwała w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 11. Zamknięcie posiedzenia.