Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego

2024 rok

PDFUchwała nr II/17/2024 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XLIV/289/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice (608,40KB)

PDFUchwała nr II/12/2024 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rudziniec (307,29KB)

PDFUchwała nr II/11/2024 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2024 roku” (242,28KB)

PDFUchwała nr II/10/2024 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kleszczów (3,12MB)

PDFUchwała nr CII/605/2024 w sprawie szczegółów warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (253,19KB)

PDFUchwała nr CI/604/2024 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2024 (877,65KB)

PDFUchwała nr CI/603/2024 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej – ulicy Spokojnej w Niewieszy do kategorii dróg gminnych (438,94KB)

PDFUchwała nr CI/601/2024 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych (250,31KB)

PDFUchwała nr CI/596/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec (164,33KB)

PDFUchwała nr CI/595/2024 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2024 roku” (243,23KB)

PDFUchwała nr C/586/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (166,76KB)

PDFUchwała nr C/585/2024 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (172,31KB)

PDFUchwała nr C/583/2024 w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu (164,15KB)

PDFUchwała nr XCIX/579/2024 w sprawie zmiany uchwały nr XCVIII/575/2024 Rady Gminy Rudziniec z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (165,20KB)

PDFUchwała nr XCVIII/575/2024 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (185,78KB)

PDFUchwała nr XCVIII/570/2024 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (266,55KB)

PDFUchwała nr XCVIII/568/2024 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (172,74KB)

2023 rok

PDFUchwała nr XCVII/565/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (165,97KB)

PDFUchwała nr XCVII/563/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (165,82KB)

PDFUchwała nr XCVII/561/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,31MB)

PDFUchwała nr XCVII/559/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XLVII/604/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudziniec z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis (166,79KB)

PDFUchwała nr XCVII/558/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/571/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (168,38KB)

PDFUchwała nr XCVII/555/2023 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Rudziniec do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (157,80KB)

PDFUchwała nr XCVI/551/2023 w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok (1,95MB)

PDFUchwała nr XCV/548/2023 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok (160,29KB)

PDFUchwała nr XCV/547/2023 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” (404,24KB)

PDFUchwała nr XCIV/544/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok (178,87KB)

PDFUchwała nr XCIV/543/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (166,08KB)

PDFUchwała nr LXXXIII/478/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (259,55KB)

PDFUchwała nr LXXXV/489/2023 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje dyrektora i wicedyrektora w szkole lub zespole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć tym osobom (165,78KB)

PDFUchwała nr LXXXV/490/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rudziniec (162,80KB)

PDFUchwała nr LXXXVII/500/2023 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2023 (872,79KB)

PDFUchwała nr XCI/524/2023 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku (234,73KB)

PDFUchwała nr XCI/525/2023 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec (230,69KB)

PDFUchwałą nr XCI/526/2023 w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec (173,51KB)

PDFUchwała nr XCI/529/2023 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Niekarmia (307,18KB)

PDFUchwała nr XCII/532/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rudziniec (158,96KB)

PDFUchwała nr XCII/535/2023 w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec (173,05KB)

2022 rok

PDFUchwała nr LXXIX/454/2022 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (157,69KB)

PDFUchwała nr LXXIX/453/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (258,58KB)

PDFUchwała nr LXXVIII/450/2022 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (156,87KB)

PDFUchwała nr LXXVIII/448/2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (174,95KB)

PDFUchwała nr LXXVIII/447/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec (275,07KB)

PDFUchwała nr LXXVII/443/2022 w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec (167,67KB)

PDFUchwała nr LXXVII/441/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (162,80KB)

PDFUchwała nr LXXVII/440/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok (166,74KB)

PDFUchwała nr LXXVII/439/2022 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (151,55KB)

PDFUchwała nr LXXVII/438/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (155,06KB)

PDFUchwała nr LXXII/425/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/273/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (118,75KB)

PDFUchwała nr LXXII/424/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2022/2023 (110,73KB)

PDFUchwała nr LXXI/421/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (114,08KB)

PDFUchwała nr LXIX/417/2022 w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (309,10KB)

PDFUchwała nr LXVIII/413/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/320/2021 Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2021/2022 (114,71KB)

PDFUchwała nr LXVIII/412/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec (117,34KB)

PDFUchwała nr LXVIII/411/2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno (1,88MB)

PDFUchwała nr LXVIII/410/2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pławniowice (2,01MB)

PDFUchwała nr LXVIII/409/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (409,73KB)

PDFUchwała nr LXVIII/408/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec, za udział w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (116,86KB)

PDFUchwała nr LXVIII/407/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIV/289/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice (1,40MB)

PDFUchwała nr LXVIII/406/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIII/453/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie regulaminu korzystania z plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rudziniec (117,73KB)

PDFUchwała nr LXV/396/2022 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022 (707,77KB)

PDFUchwała nr LXIV/387/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec (123,13KB)

PDFUchwała nr LXIV/388/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (118,53KB)

PDFUchwała nr LXIV/389/2022 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2022 roku" (190,94KB)

PDFUchwała nr LXIII/386/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach (115,13KB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (139,57KB)

PDFUchwała nr LXII/376/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/445/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rudziniec (145,57KB)

PDFUchwała nr LXII/380/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2022-2026 (448,24KB)