Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r.

Zawiadamia się, że w dniu 20 lutego 2024 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, w  sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dofinansowaniem z budżetu Gminy Rudziniec w roku 2024.
 5. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rudziniec”.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,szkoleniu lub ćwiczeniu.
 9. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudziniec.
 10. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
 11. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudziniec z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis.
 12. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 13. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 14. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/551/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie posiedzenia.